โครงการ TO BE NUMBER ONE คืออะไร

โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นองค์ประธาน ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

 1. การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 2. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชน
 3. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

การสมัครสมาชิก

นักเรียน / นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สนใจสมัครสมาชิกได้ที่

 • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
 • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน / เขต / จังหวัด ที่อาศัยอยู่
 • ภูมิภาค สมัครได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 • กรุงเทพมหานคร สมัครได้ที่ สำนักงานเขต

  Download ใบสมัคร

 1. ใบสมัครสมาชิก TO BE NUMBER ONE (นักเรียน นักศึกษา)
 2. ใบสมัครสมาชิก TO BE NUMBER ONE (ประชาชนทั่วไป)

สมาชิกได้รับสิทธิอะไรบ้าง

 1. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE ได้ทุกกรณี
 2. ผู้สมัครสมาชิกได้รับเข็ม TO BE NUMBER ONE
 3. ผู้ติดยาเสพติดสามารถเข้ารับการบำบัดรักษาฟรีได้ที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ

หน้าที่ของสมาชิก

 1. เป็นแกนนำในการหาสมาชิกเข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างเครือข่ายสมาชิกในการต่อต้านยาเสพติดให้กว้างขวางมากขึ้น
 2. สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมในการต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
 3. ร่วมสอดส่องดูแลถึงเพื่อนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงให้ห่างไกลยาเสพติดหรือหากพบเพื่อนที่เป็นกลุ่มเสพที่แจ้งเบาะแสแก่ครู อาจารย์
 4. ทำหน้าที่คอย “ปรับทุกข์ – ผูกมิตร” กับเพื่อนที่ติดยาเสพติดและกลับตัวเป็นคนดีเพื่อให้ก้าวสู่สังคมได้อย่างมั่นใจ

สถานที่ติดต่อโครงการ โครงการ TO BE NUMBER ONE และ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER

 1. สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 -2590 -8182 , 0- 2950- 8888 โทรสาร 0-2589-0938, 0-2149-5531
 2. ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นเดอะมอลล์บางแค ชั้น 4 โซนสวนสนุก โทร 0-2454- 5105, 0-2454 -4781 โทรสาร 0-2454-4781
 3. ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นแฟชั่นไอล์แลนด์ บริเวณชั้น 2 ฝั่งโฮมโปร โทรศัพท์ 0-2947-5819 โทรสาร 0-2947-5819
 4. ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ บริเวณชั้น 4 ฝั่ง EGV โทรศัพท์ 0-2864 1721, 0-2720-2187 โทรสาร 0-2721-8315
 5. ศูนย์ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ชั้น 3 โซน IT Mobile โทรศัพท์ 0-2958-0011 ต่อ 1496-7